Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden-dans-&-balletlessen

Inschrijving

 1. Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s). Door inschrijving verklaren leerling, ouders/verzorgers de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 2. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de leerling zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.
 3. De indeling van de leerling wordt door de leiding van de balletschool bepaald en kan op verzoek, in onderling overleg, worden aangepast.

Dansseizoen

Het dansseizoen begint in de eerste volledige week van september en eindigt in de laatste week van juni. Vakanties en feestdagen vallen samen met die van het Openbaar Basis Onderwijs. Tijdens deze dagen zullen geen lessen worden gegeven. Met uitzondering onze zomerstop, deze begint op 1 juli tot in de eerste hele week van september.

Lesgelden

 1. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verplicht men zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
 2. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van de balletschool. Ten aanzien van de hoogte van het lesgeld geldt een jongerentarief tot 21 jaar en een volwassen tarief vanaf 21 jaar,-vanaf 21 jaar zijn wij btw plichtig het lesgeld is incl. 21% btw.-Bij-meerderelessen-geldt-een-korting:15%,-20%,-en-30%.
 3. De aanvangsdatum van het dansseizoen geldt als peildatum voor de leeftijd van de leerling en geldt voor het hele seizoen. Bij latere inschrijving geldt de leeftijd van de leerling op het moment van inschrijving.

Betaling lesgelden

 1. Het Lesgeld wordt d.m.v. het invullen en ondertekenen van een automatische incassoformulier rond de 26ste van de maand geïncasseerd voor de nieuwe daarop volgende lesmaand via de INGB bank IBAN NL90 INGB 0006 7352 44 t.n.v. M.Hussem.
 2. Zelf doen: Het lesgeld dient bij vooruitbetaling vóór het begin van de nieuwe lesmaand of periode te worden voldaan. (1e periode: september t/m december; 2e periode: januari t/m maart; 3e periode: april t/m juni.
 3. Betalen door overmaking op IBAN NL90 INGB 0006 7352 44 t.n.v. – M. Hussem te Almere onder vermelding van voor- en achternaam van de leerling of contant in de studio. Automatische overboeking via uw bank blijft hierbij gewenst!
 4. Alle door Balletschool Almere te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling of ouder/verzorger.

Opzeggen van lessen

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door uiterlijk één kalendermaand vóór het begin van de nieuwe maand een e-mail te sturen of een ondertekende brief met opzegging naar Balletschool Almere te sturen, adres administratie;  Manon Hussem te Almere, email: manonhussem@hotmail.com

Dwz. als de leerling de lessen wil beëindigen met ingang van bijvoorbeeld 1 januari, er opgezegd dient te worden vóór 1 december. Let wel! Een mondelinge opzegging bij de docent wordt niet gezien als een geldige opzegging, onze docenten werken niet aan de administratie van de school. De laatste maand waarin lessen worden gevolgd dient volledig te worden betaald. email: manonhussem@hotmail.com

Aansprakelijkheid

De balletschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.

Ongevallenverzekering

 1. De te volgen lessen in de school zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten.
 2. Alle andere activiteiten door de balletschool georganiseerd buiten de dansstudio, zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

Wijzigingen

Het is in het belang van de leerling, ouders/verzorgers en Balletschool Almere dat wijzigingen (postadres, emailadres, telefoonnummer, etc.) zo spoedig mogelijk schriftelijk per post of via email worden vermeld. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een leerlingenadministratie. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de leerlingenadministratie.