Algemene voorwaarden

Inschrijving

 1. Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s). Door inschrijving verklaren ouders/leerling de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 2. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de leerling zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.
 3. De indeling van de leerling wordt door de leiding van de balletschool bepaald en kan op verzoek, in onderling overleg, worden aangepast.

Dansseizoen

Het dansseizoen begint in de eerste volledige week van september en eindigt in de laatste week van juni. Vakanties en feestdagen vallen samen met die van het Openbaar Basis Onderwijs. Tijdens deze dagen zullen geen lessen worden gegeven.

Lesgelden

 1. Met de ondertekening van het formulier verplicht men zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
 2. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van de balletschool. Ten aanzien van de hoogte van het lesgeld geldt een jongerentarief t/m 18 jaar en een volwassenentarief (zie folder).
 3. De aanvangsdatum van het dansseizoen geldt als peildatum voor de leeftijd van de leerling en geldt voor het hele seizoen. Bij latere inschrijving geldt de leeftijd van de leerling op het moment van inschrijving.

Betaling lesgelden

 1. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling vóór het begin van de nieuwe maand of periode te worden voldaan. (1e periode: september t/m december; 2e periode: januari t/m maart; 3e periode: april t/m juni.
 2. Betalen kan door overmaking op IBAN NL29 ABNA 0546 8051 40 tnv M.F. de Hont-Blok te Almere onder vermelding van voor- en achternaam van de leerling of contant in de studio. Automatische overboeking via uw bank blijft hierbij gewenst!
 3. Alle door Balletschool Almere te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling of ouder/verzorger.

Opzeggen van lessen

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door uiterlijk één kalendermaand vóór het begin van de nieuwe maand een opzeggingsformulier in te vullen op de school of een ondertekende brief met uw opzegging naar balletschool almere te sturen. Dwz. als de leerling de lessen wil beëindigen met ingang van bijvoorbeeld 1 januari, er opgezegd dient te worden vóór 1 december. Let wel! Een mondelinge opzegging bij de docent wordt niet gezien als een geldige opzegging. De laatste maand waarin lessen worden gevolgd dient volledig te worden betaald.

Aansprakelijkheid

De balletschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.

Ongevallenverzekering

 1. De te volgen lessen in de school zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten.
 2. Alle andere activiteiten door de balletschool georganiseerd buiten de dansstudio, zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

Wijzigingen

Het is in het belang van de leerling en Balletschool Almere dat wijzigingen (huisadres, emailadres,telefoonnummer, etc.) zo spoedig mogelijk schriftelijk per post of via email worden vermeld. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een leerlingenadministratie. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de leerlingenadministratie.

Meer informatie

Schrijf je direct in!


Schrijf je direct in.

Disciplines


Dans voor iedereen!

Docenten


Alles over onze docenten.

Media


Bekijk foto's en video's

Lesrooster


De praktische details.